Leer meer over stikstofberekeningen

De voordelen

  • Exact vermogen warmtevraag berekenen
  • Goed inzicht in warmtebehoefte
  • Daardoor geen over dimensionering

Zeker in 2019 zijn stikstofberekeningen een ‘Hot Topic’ gebleken. Bouwprojecten zijn stilgelegd en boeren zijn massaal naar Den Haag getrokken om te protesteren tegen het stikstofbeleid van onze overheid. Maar hoe zit het nu precies? 

Met stikstofberekeningen kan nauwkeurig worden berekend wat de verwachte stikstofdepositie voor een project is. Door het vroegtijdig signaleren van projectrisico’s door stikstof kan worden voorkomen dat projecten vertraging opleveren. Hoe eerder dit gebeurt hoe eenvoudiger het proces verloopt. Voordeel van de berekening is dat aangetoond wordt dat bouw-activiteiten niet leiden tot een toename van de stikstofdepositie. Als er geen of minder stikstof aanwezig is binnen uw plan kan er een vergunning worden verleend. 

Hoe berekenen wij stikstof?

Afstemmen van jouw vraag

Wij rekenen het uit in Aerius

Ontvang het rapport en ons advies

Dit zijn de juiste feiten omtrent stikstof-berekeningen

Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dit zijn stikstofoxiden (NOx, een verbinding van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof). De hoeveelheid stikstofoxiden en ammoniak in de lucht heet de concentratie

(bron: RIVM)

De stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht. Dit heet stikstofdepositie. De stoffen kunnen met neerslag mee komen op de bodem, dit heet natte depositie. Maar ook kunnen planten of de bodem direct stikstof uit de lucht opnemen, dit heet droge depositie.

De depositie van stikstofoxiden en ammoniak zorgt ervoor dat de bodem rijk wordt aan voedingsstoffen. Dat is vooral in natuurgebieden een probleem. Zeldzame planten die het juist goed doen op voedselarme grond, verdwijnen daardoor. Zo verdringen de brandnetels bijvoorbeeld de orchideeën. Daarmee verdwijnen ook dieren die van die zeldzame planten leven. We zeggen dan dat de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten planten en dieren) afneemt.

(Bron: RIVM)

Landelijk berekent het RIVM de stikstofuitstoot met behulp van 8 meetstations door het hele land. Daarnaast meten zij fysiek de concentratie stikstof op grond in meer dan 80 natuurgebieden (natura 2000). Aan de hand van deze fysieke metingen worden de rekenmodellen gecontroleerd en waar nodig bijgesteld. 

Wil je juist lokaal de stikstofuitstoot meten? Dat kan met de Aerius calculator. 

Deze calculator meet op basis van uitvoerig geteste rekenmodellen welke mogelijke negatieve effecten er zijn op natuurgebieden. De Aerius calculator wordt beheerd door het RIVM. 

 

Een stikstofdespositie berekening wordt ook wel een voortoets genoemd, oftewel een berekening vooraf om te kijken hoeveel stikstof je gaat uitstoten tijdens de (ver)bouwactiviteiten. Een stikstofdepositieberekening berekent namelijk aan de hand van alle activiteiten hoeveel stikstof er wordt uitgestoten en hoe dit invloed heeft op de omgeving. 

De uitslag van de stikstofdepositieberekening kan negatief voor je uitpakken. Dat betekent dat je geen toestemming krijgt om te gaan (ver)bouwen volgens de wet natuurbescherming. Er zijn een aantal dingen die je zelf kan doen om stikstofuitstoot terug te dringen: 

  • Maatregelen binnen het project: Zoals zuinigere machines
  • Intern salderen: Betekent dat de voorgenomen activiteit zo wordt aangepast, dat de stikstofuitstoot per saldo vermindert of gelijk blijft op dezelfde locatie in vergelijking met de bestaande situatie waarvoor eerder een vergunning is verleend. 
  • Extern salderen: Betekent dat een (deels) stoppend bedrijf stikstofcapaciteit kan overdragen aan een andere organisatie. 
  • Door een ecologische toets te doen kan eventueel worden uitgesloten of de negatieve effecten alsnog kunnen worden uitgesloten. 

Natura 2000 gebieden zijn natuurgebieden waarover Europese regels zijn vastgesteld om de biodiversiteit in het gebied te waarborgen. Nederland telt ongeveer 160 Natura 2000 gebieden. Klik voor een volledige lijst op deze link: Natura 2000 gebieden Nederland

Heb je nog vragen?

Stuur ons een bericht of lees verder over onze andere diensten